James Lee

ТОВ "ЛАКІ КРЕДИТ"

ідентифікаційний код юридичної особи 43968299

Україна, 04116, м. Київ, вулиця Митрофана Довнар-Запольського, будинок 5, офіс 221, код коатуу UA8039100000

Інформація для споживача, який прострочив виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту, що укладений з ТОВ «ЛАКІ КРЕДИТ» (далі – Товариство)

• Порядок відступлення Товариством права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору.

Товариство в будь-який момент строку дії договору про надання споживчого кредиту, в тому числі при допущенні споживачем прострочення, має право здійснити відступлення права вимоги на користь фінансової установи, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Таке відступлення здійснюється Товариством відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».

Товариство, у випадку відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору, повідомляє споживача у спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, про такий факт та про передачу персональних даних споживача, протягом 10 робочих днів з дати такого відступлення, а також надає споживачу інформацію про нового кредитора, згідно наступного переліку:

  • найменування;
  • ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
  • місцезнаходження;
  • інформацію для здійснення зв'язку – номер телефону, адресу, адресу електронної пошти.

До нового кредитора переходять права вимоги до споживача та передбачені Законом України «Про споживче кредитування» зобов'язання Товариства, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Звертаємо увагу, що відповідно до положень ст. 516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

• Умови, за яких Товариство розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості споживача, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору.

Умовою, за якої Товариство розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості споживача - є допущення споживачем прострочення за договором про надання споживчого кредиту. У випадку допущення споживачем такого прострочення, Товариство з першого дня такого прострочення починає процедуру врегулювання простроченої заборгованості за договором, шляхом здійснення взаємодії з споживачем, у порядку та відповідно до вимог передбачених ст. 25 Закону України «Про споживче кредитування».

Умовою, за якої Товариство може здійснити відступлення прав вимоги за договором про надання споживчого кредиту, за яким наявне прострочення, зазвичай, є наявність у споживача прострочення, яке триває більше 60 календарних днів.

Але, звертаємо увагу, що таке відступлення може бути здійснено Товариством в будь-який момент строку дії договору про надання споживчого кредиту, в тому числі в період строку кредиту або при кількості днів прострочення, яка є меншою ніж 60 календарних днів, якщо Товариством буде прийнято відповідне рішення про необхідність такого відступлення.

• Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.

Повернення простроченої заборгованості за договором про надання споживчого кредиту здійснюється споживачем, шляхом перерахування коштів у валюті кредиту на поточний рахунок Товариства за наступними реквізитами:

РАХУНОК: UA 143073500000026508001151001
Найменування банку: АТ «КОНКОРД», МФО банку: 307350
Призначення платежу: «Платіж за кредитом №ХХХХ, клієнт ПІБ, РНОКПП ХХХХХХХХХХ»

У випадку зміни платіжних реквізитів Товариства та/або відступлення Товариством прав вимог, нові реквізити для сплати заборгованості доводяться Товариством до відома споживача будь-якими доступними способами.

Платежі в погашення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту на користь Товариства можуть бути внесені через:

  • банківську чи іншу фінансову установу;
  • платіжні термінали банків, фінансових установ, з якими у Товариства є відповідні домовленості про приймання платежів та переказ коштів на поточний рахунок Товариства;
  • інші сервіси, на вибір споживача, що забезпечують перерахування коштів з метою повернення кредитної заборгованості за реквізитами Товариства.

Увага! Заборгованість за договором про надання споживчого кредиту вважається погашеною в день отримання Товариством коштів в погашення кредитної заборгованості.

Послуги банківської чи іншої установи за перерахування грошових коштів за договором про надання споживчого кредиту на рахунок Товариства оплачуються споживачем самостійно, крім випадків існування домовленостей Товариства з банківськими та іншими установами щодо оплати таких послуг Товариством.